top of page

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר את נהלי 'DebbieBanglit' (להלן "החברה") ביחס לפרטיות המשתמשים באתר החברה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר. אתר האינטרנט או שנאסף על ידו בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

בשימוש באתר אתה מאשר שאתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.


המידע שנאסף

בעת השימוש באתר נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכו' ("מידע אישי"). מידע מסוג זה הוא מידע שאתה מוסר מרצון ובהסכמתך, למרות שאינך מחויב על פי חוק למסור אותו. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל טעות בביצוע הזמנה הנובעת מהכנסת מידע שגוי או מידע כלשהו על ידי המשתמש למערכת.


שימוש במידע

1. השימוש במידע שנאסף על ידי החברה הנ"ל נעשה על פי תקנון זה ועל פי הוראות הדין. המידע ישמש למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

תפעול תקין של האתר.

שליחת הצעות שיווקיות מטעם החברה.

יצירת קשר איתך במקרים בהם החברה רואה בכך צורך.

2. בעת ביצוע ההזמנה באתר, המשתמש מצהיר, כי הפרטים שמסר נכונים.

פרטי ההזמנה ופרטי המשתמש יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או החברה וישמשו את החברה למטרות שיווק בלבד, הם לא יועברו על ידה לכל גורם אחר למעט מסירת המידע. לחברת האשראי על קבלת אישור לביצוע ההזמנה. בהרשמה לאתר, המשתמש מסכים כי פרטיה יישמרו במערכת הנתונים של החברה. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח על פריטים שהוזמנו בעבר והזמנתם לא הושלמה, באמצעות שליחת הודעה לכתובת המייל של המשתמש, כפי שנמסרה על ידה.

המשתמש יכול לבקש להסיר בכל עת מרשימת התפוצה של התוכן השיווקי באמצעות שליחת בקשה במייל למחלקת שירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות הניוזלטר.

קבצי Cookies

קבצי Cookies משמשים באתר לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, ביצוע פרסומות המותאמות להעדפותיך, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וצרכי אבטחת המידע.

קובצי Cookie הם קבצים שנשלחים למחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר אתה מבקר מחדש באתר, עוגיות מאפשרות לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קובצי Cookies עשויים להכיל מידע על העדפות המשתמש, פעילות שביצעת באתר ומידע נוסף. אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבו אתה משתמש כך שהוא ידחה את כל העוגיות או יודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח למחשב שלך. עם זאת, ייתכן שחלק מהפעולות או השירותים באתר לא יפעלו ללא אפשרות לקבל עוגיות.


מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה חולקת מידע אישי ומידע שנאסף אודות פעולותיך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

מסיבות משפטיות:

אם יקבל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך שברשותה לצד שלישי.

אם מסירת המידע תידרש, לדעת החברה, במסגרת כל מחלוקת, טענה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו בינך או בין צד שלישי לבין החברה.

במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או מי מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, במישרין או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחשבות כמנוגדות לחוק, החברה תהיה רשאית לספק המידע לכל רשות מוסמכת.

בכל מקרה שהחברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושם.

בכל מקרה בו קיים היתר/חובה על פי חוק למסור את הפרטים.

דואר ישיר

החברה עשויה לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת (מסרונים וכדומה) מידע שיווקי ופרסומי, לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות המבוססות על מידע המצוי במאגר ב החזקתו, ולעיתים תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

על פי חוק הגנת הפרטיות, זכותך לדרוש, באמצעות פנייה בכתב לחברה, למחיקת המידע הנוגע אליך ששימש לדיוור ישיר מהמאגר. במקרה האמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר. מידע הדרוש לחברה לניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שבוצעו על ידך באתר, עשוי להישמר במאגר המידע של החברה אך לא ישמש לדיוור ישיר.

החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך והמידע שנצבר עליך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם התקבלה הסכמתך. עם זאת, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שליחת הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא יימסרו או יועברו בכל דרך לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, החברה רשאית להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובהקשר זה להעביר אליהם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות נותני שירות אלו לסודיות.

שונות

1. לכל שאלה ו/או הבהרה נא לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל Debbie.banglit@gmail.com או

להתקשר לטל': 052-228-3459.
2. צוות האתר והחברה מאחלים לך גלישה ורכישה מהנה.

bottom of page